ભોંયઆવળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયઆવળ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક વનસ્પતિ.