ભોંયમાં ઊગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયમાં ઊગવું

  • 1

    ઊગતી ઉંમર હોવી (નાની ઉંમર છતાં યુક્તિબાજ કે તરકટી હોય તેને માટે બોલાય છે).