ભોંયમાં મૂળિયાં હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયમાં મૂળિયાં હોવાં

  • 1

    બહાર ન દેખાય પણ અંદરખાનેથી ખૂબ પાકું હોવું.