ભોંય ઘાલ્યા! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય ઘાલ્યા!

  • 1

    ભોંય નાખ્યા! 'મૂઆ' એ અર્થની છોકરાને વડીલ સ્ત્રીની ગાળ.