મૂઆ નહીં ને માંદા પડયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઆ નહીં ને માંદા પડયા

  • 1

    કાંઈ ખાસ ફરક ન પડવો; ઠેરના ઠેર રહ્યા; એક્નું એક જ.