મૂઆ પડયા છો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઆ પડયા છો

  • 1

    માર્યા જશો.

  • 2

    [પ્રશ્નાર્થ] શક્તિ મારી ગઈ છે? મરી ગયા છો?.