મૂઆ પહેલાં ઘોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઆ પહેલાં ઘોર

  • 1

    શરૂઆતનું ઠેકાણું નહિ ને અંતની તૈયારી કરવી.