મૂઆ પહેલાં મોકાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઆ પહેલાં મોકાણ

  • 1

    શરૂઆતનું ઠેકાણું નહિ ને અંતની તૈયારી કરવી.