મૂએલા માણસ પર બેસીને ખાય તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂએલા માણસ પર બેસીને ખાય તેવું

  • 1

    ઘણું ક્રૂર ને લાગણી વિનાનું.