મુખનાં મલોખાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખનાં મલોખાં કરવાં

  • 1

    ઉપર ઉપરથી મીઠું મીઠું બોલી ખુશ કરવું.