મગજનાં બારણાં ઊઘડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનાં બારણાં ઊઘડવાં

  • 1

    અક્કલ આવવી; ગમ પડવી.