મૂંગે સાકર ખાધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂંગે સાકર ખાધી

  • 1

    અનિર્વચનીયતાનો ભાવ.