મચ્છા મિ દોકડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મચ્છા મિ દોકડો

શબ્દપ્રયોગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    મિચ્છા મિ દુક્કડ્મ 'મારુ દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ'; મિથ્યા દુક્કડમ્ (દુષ્કૃતને અંગે માફી માગવા જૈનોમાં આ બોલ વપરાય છે.).