મંછા ભૂત ને શંકા ડાકણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંછા ભૂત ને શંકા ડાકણ

  • 1

    ભૂત અને ડાકણ એ આપણી જ મનીષાઓ અને શંકાઓ છે.