મુઠ્ઠીમાં માય એટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠીમાં માય એટલું

  • 1

    થોડું; જૂજ.