ગુજરાતી

માં મૂડકાવેરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂડકાવેરો1મૂંડકાવેરો2

મૂડકાવેરો1

પુંલિંગ

  • 1

    માથા દીઠ લેવાનો વેરો.

ગુજરાતી

માં મૂડકાવેરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂડકાવેરો1મૂંડકાવેરો2

મૂંડકાવેરો2

પુંલિંગ

  • 1

    માથા દીઠ લેવાનો વેરો.