મડદાના તાળવામાંથી લોહી ખાનારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મડદાના તાળવામાંથી લોહી ખાનારો

  • 1

    ઘણો કંજૂસ ને લોભી.