ગુજરાતી

માં મુંડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડો1મૂડો2મૂંડો3મેડો4

મુંડો1

પુંલિંગ

 • 1

  મદારી જેવો ભિખારી.

ગુજરાતી

માં મુંડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડો1મૂડો2મૂંડો3મેડો4

મૂડો2

પુંલિંગ

 • 1

  સો મણનું વજન.

 • 2

  ઘાણીનું ભારવાળું ગોળ ખાનું.

 • 3

  સરકટ કે નેતરની એક જાતની ગોળ ખુરસી કે માંચી જેવું આસન.

ગુજરાતી

માં મુંડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડો1મૂડો2મૂંડો3મેડો4

મૂંડો3

પુંલિંગ

 • 1

  બોડું માથું.

 • 2

  બોડા માથાવાળો માણસ; મૂંડિયો.

ગુજરાતી

માં મુંડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડો1મૂડો2મૂંડો3મેડો4

મેડો4

પુંલિંગ

 • 1

  માળ.