મંત્રપુષ્પાંજલી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંત્રપુષ્પાંજલી કરવી

  • 1

    ખૂબ ઠપકો આપવો, તથા ઠોકવું.

  • 2

    ગાળો દેવી.

  • 3

    શાપ આપવો.