ગુજરાતી

માં મંતર મેલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મંતર મેલવો1મંત્ર મેલવો2

મંતર મેલવો1

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.

ગુજરાતી

માં મંતર મેલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મંતર મેલવો1મંત્ર મેલવો2

મંત્ર મેલવો2

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.