ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મુદ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આનંદ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મૃદુ2

વિશેષણ

 • 1

  કોમળ; સુંવાળું.

 • 2

  મધુર.

 • 3

  શ્રુતિના પાંચ પ્રકારોમાંનો એક.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મેદ3

પુંલિંગ

 • 1

  ચરબી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મંદ4

વિશેષણ

 • 1

  ધીમું; ધીરું; થોડું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મંદું5

વિશેષણ

 • 1

  મંદ; ધીમું; ધીરું; થોડું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શ્રુતિના પાંચ પ્રકારોમાંનો એક.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મદ6

પુંલિંગ

 • 1

  કેફ; કેફની ખુમારી.

 • 2

  ગર્વ; તોર.

 • 3

  હાથીના ગંડસ્થળમાંથી ઝરતો રસ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદ1મૃદુ2મેદ3મંદ4મંદું5મદ6મદ7

મદ7

પુંલિંગ

 • 1

  વિદ્યા, ધન, કુળ, શીલ, તપ, યૌવન, સત્તા વગેરે નિમિત્તથી પોતે બીજા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એવી બુદ્ધિ (અધ્યા.).

મૂળ

सं.