ગુજરાતી

માં મેદી મૂકવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેદી મૂકવી1મેંદી મૂકવી2

મેદી મૂકવી1

 • 1

  હાથે પગે (રંગવા માટે) મેંદીની લૂગદી મૂકવી.

 • 2

  લાક્ષણિક કાંઈ કામ ન કરતાં હાથ પગ ઝાલીને બેસી રહેવું.

ગુજરાતી

માં મેદી મૂકવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેદી મૂકવી1મેંદી મૂકવી2

મેંદી મૂકવી2

 • 1

  (હાથ પગ ઇ૰ પર) મેંદીનો થેપ કરવો.

 • 2

  લાક્ષણિક તેથી હાથ કામમાં ન આવી શકવો.