મનનું મેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનું મેલું

  • 1

    પોતાના મનની ખરી વાત ન જાણવા દે એવું.

  • 2

    કપટી.