ગુજરાતી

માં મનિયારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મનિયાર1મનિયારું2

મનિયાર1

  • 1

    મણિયાર; મનિયાર; બંગડીનો બનાવનાર એક જાતનો માણસ.

ગુજરાતી

માં મનિયારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મનિયાર1મનિયારું2

મનિયારું2

  • 1

    મણિયારું; મણિયારનો ધંધો.