મનોવ્યાધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનોવ્યાધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    મનનો વ્યાધિ-પીડા કે રોગ.