ગુજરાતી

માં મરમાળુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરમાળું1મર્માળ2મર્માળું3

મરમાળું1

વિશેષણ

  • 1

    મરમવાળું; મરમ ભરેલું.

ગુજરાતી

માં મરમાળુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરમાળું1મર્માળ2મર્માળું3

મર્માળ2

વિશેષણ

  • 1

    મર્મવાળું; મર્મ ભરેલું.

મૂળ

'મર્મ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં મરમાળુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરમાળું1મર્માળ2મર્માળું3

મર્માળું3

વિશેષણ

  • 1

    મર્મવાળું; મર્મ ભરેલું.

મૂળ

'મર્મ' ઉપરથી