મલાઈનો ઉતારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મલાઈનો ઉતારો

  • 1

    મલાઈનું ઉત્પન્ન-દૂધમાંથી ઊતરતો જથો-તેનું પ્રમાણ.