મળતી પાંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મળતી પાંતી

  • 1

    બનતી રાશ; મેળ.