મળ્યા ભાઈની પ્રીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મળ્યા ભાઈની પ્રીત

  • 1

    નામની પ્રીત; માત્ર ભેગા થવાય ત્યારે બતાવાતી પ્રીત.