મૂળામાં મીઠું ને કેળામાં ખાંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળામાં મીઠું ને કેળામાં ખાંડ

  • 1

    દરેક વસ્તુ પોતપોતાના સ્થાને શોભે.