મસાણમાંથી ખેંચી કાઢેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મસાણમાંથી ખેંચી કાઢેલું

  • 1

    તદ્દન અશક્ત ને નિર્વીર્ય.