મૂસાભાઈને વા પાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂસાભાઈને વા પાણી

  • 1

    પોતાને ભાગ કશું ખરચ નહી કે કશી મિલકત નહીં.