માઈનો બેટો કે લાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માઈનો બેટો કે લાલ

  • 1

    જબરો પરાક્રમી-ખરો મરદ માણસ.