માંગ લખાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંગ લખાવવા

  • 1

    (વડનગરા નાગરોમાં રૂડે અવસરે કાંસાની થાળીમાં) ઢેડ તથા તેનાં બે છોકરાંનું ચિત્ર પાડવું.