ગુજરાતી

માં માંડવાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માંડવાખરચ1માંડવાખર્ચ2

માંડવાખરચ1

પુંલિંગ

  • 1

    લગ્નની એક બાબત; કન્યાપક્ષનું માંડવો બાંધવાને અંગેનું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં માંડવાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માંડવાખરચ1માંડવાખર્ચ2

માંડવાખર્ચ2

પુંલિંગ

  • 1

    લગ્નની એક બાબત; કન્યાપક્ષનું માંડવો બાંધવાને અંગેનું ખર્ચ.