માણસની વર્ણમાંથી ઊઠી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માણસની વર્ણમાંથી ઊઠી જવું

  • 1

    માણસાઈ ગુમાવવી.

  • 2

    મરદાઈ ગુમાવવી.