માથાના વાળ ઘસાઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાના વાળ ઘસાઈ જવા

  • 1

    ઘણું દુઃખ સહન કરવું પડવું.

  • 2

    બહુ કામ કરવું પડવું.