માથાની પાઘડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાની પાઘડી

  • 1

    અગ્રેસર; આગેવાન પુરુષ.