માથા- ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા-

  • 1

    'માથું'નું સમાસના પૂર્વપદ તરીકેનું રૂપ (તેવા સમાસવાળા શબ્દોમાં ઉપયોગ થાય છે.).