માથા કરતાં પાઘડી મોટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા કરતાં પાઘડી મોટી

  • 1

    ગજા બહારનું કામ કે જવાબદારી.