માથા પર કલેડું ઊંધું પાડ્યું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા પર કલેડું ઊંધું પાડ્યું હોવું

  • 1

    હજામત બહુ વધી હોવી.