ગુજરાતી

માં માથું ઘાલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું ઘાલવું1માથે ઘાલવું2

માથું ઘાલવું1

 • 1

  કોઈ બાબતમાં મન ઘાલવું.

 • 2

  મહેનત માંડવી.

 • 3

  વચમાં પદવું; વચમાં ડહાપણ કરવું.

ગુજરાતી

માં માથું ઘાલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું ઘાલવું1માથે ઘાલવું2

માથે ઘાલવું2

 • 1

  માથે નાખવું.