ગુજરાતી

માં માથું ચડાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું ચડાવવું1માથે ચડાવવું2

માથું ચડાવવું1

  • 1

    નકામી માથાફોડ કરી હેરાન કરવું.

ગુજરાતી

માં માથું ચડાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું ચડાવવું1માથે ચડાવવું2

માથે ચડાવવું2

  • 1

    માન્ય કરવું; સ્વીકારવું (આજ્ઞા કે સલાહને).

  • 2

    હક ઉપરાંત બહેકવા દેવું (લાડ લડાવીને); બદે નહીં એવું કરવું.