માથે ચમ્મર ઢોળાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ચમ્મર ઢોળાવાં

  • 1

    રાજવંશી વૈભવ હોવો.