માથે છોગાં મૂકે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે છોગાં મૂકે એવું

  • 1

    મમત કે સરસાઈમાં વધી જાય એવું.

  • 2

    સુંદર.