માથે ઝાડ ઊગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ઝાડ ઊગવાં

  • 1

    ઘણાં જ દુઃખ પડવાં.