માથે ઝાડ ઊગવાં બાકી હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ઝાડ ઊગવાં બાકી હોવાં

  • 1

    ઘણાં જ દુઃખ પડવાં.