માથે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે નાખવું

  • 1

    જવાબદારી ઓરાઢવી.

  • 2

    જવાબદારી પર છોડવું.