ગુજરાતી

માં માથું મારવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું મારવું1માથે મારવું2

માથું મારવું1

 • 1

  કોઈ બાબતમાં મન ઘાલવું; મહેનત માંડવી.

 • 2

  વચમાં પડવું; વચમાં ડહાપણ કરવું.

ગુજરાતી

માં માથું મારવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથું મારવું1માથે મારવું2

માથે મારવું2

 • 1

  માથે ભાગવું.

 • 2

  અધૂરો ન રહેવા દેતાં મોભ સુધી(કરો) ચણી લેવો.