માથું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું મારવું

 • 1

  કોઈ બાબતમાં મન ઘાલવું; મહેનત માંડવી.

 • 2

  વચમાં પડવું; વચમાં ડહાપણ કરવું.

માથે મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે મારવું

 • 1

  માથે ભાગવું.

 • 2

  અધૂરો ન રહેવા દેતાં મોભ સુધી(કરો) ચણી લેવો.