માથે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે લેવું

  • 1

    જોખમ કે જવાબદારી સ્વીકારવી.

માથે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે લેવું

  • 1

    જવાબદારી લેવી.

  • 2

    પોતા પર વહોરી લેવું (લડાઈ; નુકસાની વગેરે).