ગુજરાતી

માં માથે લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથે લેવું1માથે લેવું2

માથે લેવું1

  • 1

    જોખમ કે જવાબદારી સ્વીકારવી.

ગુજરાતી

માં માથે લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથે લેવું1માથે લેવું2

માથે લેવું2

  • 1

    જવાબદારી લેવી.

  • 2

    પોતા પર વહોરી લેવું (લડાઈ; નુકસાની વગેરે).